Dodge GM NV4500 transmission 1-2 synchronizer syncro hub slider assembly

Dodge GM NV4500 transmission 1-2 synchronizer syncro hub slider assembly

  • $119.95

4 Sold

Dodge / GM NV4500 1-2 synchronizer hub & slider
Part #NV23678
Fits all NV4500 model transmissions