NV4500 transmission 1-2 Synchronizer Hub Sleeve Assembly NV23678

NV4500 transmission 1-2 Synchronizer Hub Sleeve Assembly NV23678

  • $129.95

4 Sold

Dodge / GM NV4500 1-2 synchronizer hub & slider
Part #NV23678
Fits all NV4500 model transmissions