Dodge GM NV4500 transmission 3-4 synchronizer syncro hub slider assembly

Dodge GM NV4500 transmission 3-4 synchronizer syncro hub slider assembly

  • $74.95

5 Sold

Dodge / GM NV4500 3-4 synchronizer hub & slider
Part #NV18412
Fits all NV4500 model transmissions